No­wy In­for­ma­tor Au­tos już dostępny! Sprawdź szczegóły!

informator autos

Za­pra­sza­my do lek­tu­ry no­we­go wydania In­for­ma­to­ra. Ma­my dla Pań­stwa 60 stron, a na nich jak co kwar­tał pro­mo­cje ce­no­we, ga­dże­to­we, prze­gląd ofer­ty, no­wo­ści oraz ar­ty­ku­ły spe­cja­li­stycz­ne.


W nu­me­rze znaj­dzie­cie Pań­stwo te­ma­tycz­ne ar­ty­ku­ły spe­cja­li­stycz­ne za­rów­no tech­nicz­ne jak i inne, bli­sko 100 pro­duk­tów w pro­mo­cyj­nych ce­nach oraz pro­mo­cje ga­dże­to­we ta­kich ma­rek jak Banner, Bosch, Exide, FAG, Firestone, Hengst, Knorr-Bremse, Pewag. Nie bra­ku­je też in­for­ma­cji o no­wo­ściach w ofercie m. in kluczu udarowym Milwaukee i diagnostyce Delphi DS Heavy Duty.


Zapraszamy również do zapoznania się z wydaniem elektronicznym, które jest dostępne tutaj.

Data dodania: 01.10.2019r.

ODDZIAŁY


Oddziały XLS
Pobierz