No­wy In­for­ma­tor Au­tos już dostępny! Sprawdź szczegóły!

informator autos

Za­pra­sza­my do lek­tu­ry pierwszego w Nowym Roky wydania In­for­ma­to­ra. Ma­my dla Pań­stwa 52 strony, a na nich jak co kwar­tał pro­mo­cje ceno­we, ga­dże­to­we, prze­gląd ofer­ty, no­wo­ści oraz ar­ty­ku­ły spe­cja­li­stycz­ne.


W nu­me­rze znaj­dzie­cie Pań­stwo te­ma­tycz­ne ar­ty­ku­ły spe­cja­li­stycz­ne za­rów­no tech­nicz­ne jak i in­ne, kilkadziesiąt pro­duk­tów w pro­mo­cyj­nych cenach oraz pro­mo­cje ga­dże­to­we ta­kich ma­rek jak Ban­ner, Bosma, Bremann, Gates, Exi­de, Fuchs, Revline, Kolbenschmidt, Knorr-Bremse czy FAG. Nie bra­ku­je też in­for­ma­cji o no­wo­ściach w ofer­cie m. in nowych lampach marki Fristom czy poduszkach zawieszenia Luftbacke.


Zapraszamy również do zapoznania się z wydaniem elektronicznym, które jest dostępne tutaj.

Dostępna jest także Wersja on-line.

PROMOCJEODDZIAŁY


Oddziały XLS
Pobierz