Targi Automechanika

W roli wystawcy na targach Automechanika we Frankfurcie zadebiutowaliśmy dwa lata temu. Śmiało można stwierdzić, że debiut był na tyle udany, że nie mogło nas tam zabraknąć również w tym roku. Dlatego też po­sta­no­wi­li­śmy po raz kolejny pokazać się jako wystawca jak najszerszemu gronu odbiorców z całego świata.


Na targach co roku pojawia się kilka tysięcy wystawców. Również imponująca jest ilość klientów, która odwiedza targi. Podczas pięciu bardzo intensywnych dni targowych przez nasze stoisko prze­wi­nę­ły się setki gości, odbyło się bez mała kilkaset spotkań, a co za tym idzie wiele ważnych rozmów. Ten czas poza szu­ka­niem nowych rynków zbytu i odbiorców chcących podjąć z nami mię­dzy­na­ro­do­wą współsprawcę pozwolił nam również nawiązać nowe kontakty z po­ten­cjal­ny­mi dostawcami. Dzięki temu nasi klienci będą mieli jeszcze większy wachlarz moż­li­wo­ści do­bo­ru oferowanego asortymentu w różnych zakresach cenowych.


Podczas wizyty we Frankfurcie pro­mo­wa­li­śmy firmę Autos jako solidnego partnera biznesowego, z którym warto nawiązać długotrwałą współpracę. Takie wydarzenia jak targi Automechanika to do­sko­na­ła okazja do wy­mia­ny do­świad­czeń, szukania no­wych roz­wią­zań i in­spi­ra­cji do przy­szłych re­ali­za­cji. Wró­ci­li­śmy z Nie­miec zmę­cze­ni, ale bar­dzo za­do­wo­le­ni i z przekonaniem, że ta wizyta wniesie coś nowego do naszej pracy.


Automechanika we Frankfurcie
Data dodania:

PROMOCJE

ODDZIAŁY


Oddziały XLS
Pobierz