Asortyment AdBlue ®*

Czym jest roztwór mocznika AdBlue?

Autoryzowany Dystrybutor AdBlue

Roztwór mocznika AdBlue jest środkiem wymaganym do stosowania w wielu pojazdach ciężarowych oraz w autobusach napędzanych olejem napędowym. Zadaniem tego roztworu jest redukcja zbyt dużej ilości szkodliwych substancji, które zawarte są w spalinach. AdBlue to produkt syntetyczny, całkowicie bezpieczny dla środowiska. Roztwór ten konieczny jest, aby spełniać wyznaczone normy emisji gazów EURO 5 i EURO 6.

Ważne informacje dotyczące AdBlue NOXy®

Roztwór AdBlue NOXy® wymaga odpowiednich warunków przechowywania. Należy go przechowywać w temperaturze od -11,5 do 30°C, a najlepsze warunki temperaturowe to przedział od -5 do 25°C. W zbyt niskiej temperaturze może on ulec krystalizacji, natomiast zbyt wysoka również może spowodować iż produkt straci swoje właściwości. Roztwór mocznika AdBlue przechowywany powinien być także w specjalnych pojemnikach ze stali kwasoodpornej lub bezciśnieniowych zbiornikach.

katalog części pdf 1
katalog części www
katalog części 1
https://noxy.eu/

W oddziałach stacjonarnych Autos mogą Państwo kupić dodatek do paliwa AdBlue. Jest to roz­twór mocz­ni­ka, który stanowi środe­k wy­ma­ga­ny do sto­so­wa­nia w wie­lu po­jaz­dach cię­ża­ro­wych oraz w au­to­bu­sach na­pę­dza­nych ole­jem na­pę­do­wym. Za­da­niem te­go roz­two­ru jest re­duk­cja zbyt du­żej ilo­ści szko­dli­wych sub­stan­cji, któ­re za­war­te są w spa­li­nach. Ad­Blue to pro­dukt syn­te­tycz­ny, cał­ko­wi­cie bez­piecz­ny dla śro­do­wi­ska. Roz­twór ten ko­niecz­ny jest, aby speł­niać wy­zna­czo­ne nor­my emi­sji ga­zów EU­RO 5 i EU­RO 6.

Sprzedaż AdBlue do samochodów ciężarowych marek: MAN, DAF, VOLVO, SCANIA, IVECO, RENAULT, MERCEDES, SETRA, BOVA, NEOPLAN, VAN HOOL, SOLARIS, SOLBUS, CASE, DEUTZ FAHR, NEW HOLLAND, JCB, JOHN DEER, CATERPILLAR.

Używając Ad­Blue NO­Xy®, należy pamiętać, by odpowiednio go przechowywać, czyli w temperaturze od -11,5 do 30°C, przy czym optymalne wa­run­ki tem­pe­ra­tu­ro­we mieszczą się w prze­dziale od -5 do 25°C. W zbyt ni­skiej tem­pe­ra­tu­rze mo­że on ulec kry­sta­li­za­cji, na­to­miast zbyt wy­so­ka rów­nież spo­wo­duje, że pro­dukt stra­ci swo­je wła­ści­wo­ści. Roz­twór mocz­ni­ka Ad­Blue prze­cho­wy­wa­ny po­wi­nien być tak­że w spe­cjal­nych po­jem­ni­kach ze sta­li kwa­so­od­por­nej lub bez­ci­śnie­nio­wych zbior­ni­kach.

ODDZIAŁY


Oddziały XLS
Pobierz