Formularz Kontaktowy Autos

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wyślij wiadomość do:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych w związ­ku z udzie­le­niem za­py­ta­nia po­przez for­mu­larz kon­tak­to­wy. Zo­sta­łem /am po­in­for­mo­wa­ny /a, że przy­słu­gu­je mi pra­wo do­stę­pu do swo­ich da­nych, moż­li­wo­ści ich po­pra­wia­nia, żą­da­nia za­prze­sta­nia ich prze­twa­rza­nia. Ad­mi­ni­stra­to­rem da­nych oso­bo­wych jest P.W. Au­tos Sp. z o.o. z sie­dzi­bą w Sol­cu Ku­jaw­skim przy ul. Unii Eu­ro­pej­skiej 2B

autos
autos centrala
autos solec kujawski
części tir
części ciężarowe

ODDZIAŁY


Oddziały XLS
Pobierz