POJEMNOŚCI UKŁADÓW KLIMATYZACJI: ILOŚCI CZYNNIKA CHŁODNICZEGO I OLEJU

WSZYSCY WIEMY JAK WAŻNE JEST DLA MECHANIKA DOSTĘP DO DANYCH TECHNICZNYCH.

ważne!
Nie inaczej jest w przypadku warsztatu obsługującego klimatyzację w pojazdach. Informacja o wielkości układu A/C w serwisowanym aucie jest kluczowa dla sprawnego jego działania. Nieznacznie większe (już nawet od 10 %) podanie za dużej ilości czynnika powoduje nie tylko drastyczny spadek efektywności chłodzenia wnętrza, ale przede wszystkim katastrofalnie wpłynie na kondycję sprężarki klimatyzacji. Takie działanie w konsekwencji w niedługim czasie spowoduje jej kosztowną awarię.

Rozumiejąc te zagrożenia i potrzeby rynku zachęcamy do korzystania z poniższego materiału technicznego oraz linku. Tam znajdą Państwo informację o ilości czynnika chłodniczego jaką powinno napełniać się układ klimatyzacji, ale również o rodzaju i ilości oleju jakim jest on obsługiwany.

Poniższe informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel.


ważne!

POJEMNOŚCI UKŁADÓW KLIMATYZACJI: ILOŚĆ CZYNNIKA
CHŁODNICZEGO OLEJU

SPRAWDŹ


CZYNNIK CHŁODNICZY R12, R134A, R1234YF: WARTO WIEDZIEĆ.

Na rynku występuje jeszcze wiele pojazdów wyposażonych w klimatyzację przystosowaną pierwotnie do czynnika chłodniczego R12. Rok 2001 był oficjalnie ostatnim rokiem stosowania czynnika R12 w systemach klimatyzacji samochodowych. Od tego roku układy napełnione czynnikiem R12 podlegają obowiązkowej modyfikacji w ramach przeglądów lub napraw. Jako zastępczy czynnik chłodniczy był i jest stosowany, oprócz różnych "alternatywnych" czynników chłodniczych (mieszanin czynników chłodniczych), czynnik R134a.

Możliwość przebudowy systemów klimatyzacji w taki sposób, by zamiast czynnika R12 mogły wykorzystywać czynnik 134a jest stale aktualnym zagadnieniem dla właścicieli starszych pojazdów oraz w niektórych krajach spoza UE.

W ramach przebudowy należy sprawdzić instalację pod kątem szczelności. Na początku należy wyeliminować przecieki. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy sprawdzić pod kątem prawidłowości działania i uszkodzeń. Wymienić filtr-osuszacz. Wymienić pierścienie uszczelniające. Dodatkowo wymienić olej mineralny układu R12 na olej PAG lub PAO. W ramach tej operacji należy również przepłukać klimatyzację.

Czynnik R134a posiada wysoki globalny potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP, Global Warming Potential), którego wartość wynosi 1430. Aktualna dyrektywa 2006/40/WE postanowia, że w przyszłości będą stosowane wyłącznie czynniki chłodnicze o współczynniku GWP mniejszym niż 150.

Systemów klimatyzacji pojazdów klasy M1 (samochody osobowe, pojazdy służące do przewozu osób o liczbie miejsc mniejszej lub równej 8) i klasy N1 (pojazdy użytkowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t), które uzyskały homologację na terenie UE po 01.01.2011 r., nie wolno już w związku z tym napełniać czynnikiem chłodniczym R134a. Od dnia 01.01.2017 r. pojazdy posiadające systemy napełnione czynnikiem chłodniczym R134a nie mogą już być homologowane. Stosowanie czynnika chłodniczego R134a jest jednak w dalszym ciągu dozwolone w ramach prac serwisowo-konserwacyjnych przy istniejących instalacjach zawierających czynnik chłodniczy R134a. Jako nowy czynnik chłodniczy stosuje się czynnik R1234yf o współczynniku GWP równym 4. Możliwe jest też stosowanie innych czynników chłodniczych, o ile ich współczynnik GWP leży poniżej 150. W przyszłości okaże się, czy wszyscy producenci pojazdów będą stosować ten sam, czy różne czynniki chłodnicze.

Będzie to mieć naturalnie wpływ na warsztaty i ich personel. Nieunikniony wydaje się zakup nowych urządzeń serwisowych. Oczywiście należy też stosować specjalne środki ostrożności związane ze składowaniem nowych czynników chłodniczych i obchodzeniem sie z nimi.

UZUPEŁNIANIE CZYNNIKA CHŁODNICZEGO - ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I POSTĘPOWANIA Z CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM: PORADY DLA WARSZTATÓW

ważne!
Przy uzupełnianiu czynnika chłodniczego oraz wykonywaniu wszelkich prac przy obiegu czynnika chłodniczego należy przestrzegać następujących zasad:  • Należy zawsze nosić okulary ochronne i rękawice ochronne! Przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym i normalnych temperaturach otoczenia płynny czynnik chłodniczy odparowuje tak szybko, że jego kontakt ze skórą lub oczami może doprowadzić do zamrożenia tkanek (niebezpieczeństwo utraty wzroku).
  • W przypadku kontaktu należy przemyć odpowiednie miejsca dużą ilością zimnej wody. Nie trzeć. Natychmiast udać się do lekarza!
  • Podczas pracy przy obiegu czynnika chłodniczego miejsce pracy musi być dobrze wentylowane. Wdychanie dużych ilości gazowego czynnika chłodniczego grozi wymiotami i uduszeniem. Prac przy obiegu czynnika chłodniczego nie wolno wykonywać z kanałów. Ze względu na to, że gazowy czynnik chłodniczy jest cięższy od powietrza, może się tam gromadzić w dużym stężeniu.
  • Nie palić! Żar papierosowy może spowodować rozkład czynnika chłodniczego na trujące substancje.
  • Nie wolno dopuszczać do kontaktu czynnika chłodniczego z otwartym płomieniem i gorącym metalem. Mogą wskutek tego powstawać trujące gazy.
  • Nigdy nie dopuszczać do ulatniania się czynnika chłodniczego do atmosfery. Po otwarciu pojemnika z czynnikiem chłodniczym lub systemu klimatyzacji jego zawartość uchodzi pod wysokim ciśnieniem. Ciśnienie to jest zależne od temperatury. Im wyższa temperatura, tym wyższe ciśnienie.
  • Unikać wpływu wysokich temperatur na elementy konstrukcyjne klimatyzacji. Po pracach lakierniczych nie wolno pojazdów rozgrzewać do temperatury wyższej niż 75°C (piec suszący). W przeciwnym razie należy najpierw opróżnić klimatyzację.
  • Podczas odłączania węży serwisowych od pojazdu dopilnować, aby przyłącza nie były skierowane na ciało. Ze złączy mogą się wydobywać pozostałości czynnika chłodniczego.
  • Podczas czyszczenia pojazdu nie kierować myjek parowych bezpośrednio na części klimatyzacji.
  • W żadnym razie nie zmieniać fabrycznego ustawienia śruby regulującej na zaworze rozprężnym.

ODDZIAŁY


Oddziały XLS
Pobierz