Serwisy i myjnie

Sieć ser­wi­sów Au­tos Truck Se­rvi­ce ofe­ru­je sze­reg kom­plek­so­wych usług zwią­za­nych z utrzy­ma­niem w peł­nej spraw­no­ści sa­mo­cho­dów cię­ża­ro­wych, na­czep, przy­czep oraz au­to­bu­sów – serwis ciężarówek do­ty­czy po­jaz­dów wszyst­kich ma­rek. Wy­ko­rzy­stu­je­my na­szą wie­dzę i do­świad­cze­nie, wy­ni­ka­ją­ce z 25. let­niej prak­ty­ki w tym ob­sza­rze. Na­szą kom­plek­so­wą ofer­tę do­peł­nia­ją wła­sne, do­sko­na­le wy­po­sa­żo­ne ma­ga­zy­ny czę­ści za­mien­nych. Dzię­ki asor­ty­men­to­wi po­nad 50 ty­się­cy po­zy­cji do­stęp­nych „od rę­ki” mo­że­cie Pań­stwo li­czyć na przy­śpie­szo­ny ter­min na­praw, nie po­no­sząc rów­no­cze­śnie do­dat­ko­wych kosz­tów zwią­za­nych ze spro­wa­dze­niem to­wa­ru. Na­pra­wa sa­mo­cho­dów cię­ża­ro­wych prze­bie­ga spraw­nie i szyb­ko, dla­te­go war­to sko­rzy­stać z na­szych usług. Atutem wyróżniającym nasz serwis pojazdów ciężarowych są potwierdzone autoryzacje takich firm jak Wabco, Haldex, Truck Services, SAF Holland, czy BAR Cargolift. Możemy się również pochwalić bogatym portfolio certyfikatów, z którymi można się zapoznać na naszej stronie internetowej. Serwis samochodów ciężarowych Au­tos Truck Se­rvi­ce to miejsce dla osób, które szukają doświadczonych profesjonalistów świadczących naprawy na najwyższym poziomie.

Na­sze ser­wi­sy zlo­ka­li­zo­wa­ne na te­re­nie wo­je­wódz­twa ku­jaw­sko-po­mor­skie­go – w Sol­cu Ku­jaw­skim, Grudziądzu, Ino­wro­cła­wiu i Wło­cław­ku. Udowadniamy, że naprawa samochodów ciężarowych oraz serwis naczep mogą szybkie i skuteczne. Świad­czymy kom­plek­so­we usłu­gi w za­kre­sie:

 • geometrii kół
 • układów hamulcowych
 • hydrauliki siłowej
 • instalacji i legalizacji tachografów – Inowrocław i Włocławek
 • mechaniki ogólnej
 • napraw mostów
 • napraw silników
 • napraw skrzyń biegów
 • naprawy układów wydechowych
 • układów zasilania
 • układów klimatyzacji
 • serwisu wind załadowczych
 • montażu, naprawy, diagnostyki instalacji ogrzewania
 • komputerowej diagnostyki samochodów ciężarowych, naczep, przyczep i autobusów wszystkich marek
 • serwis naczep
 • mycia pojazdów - Solec Kujawski

Nasz ser­wis sa­mo­cho­dów cię­ża­ro­wych, na­czep, przy­czep oraz au­to­bu­sów wy­cho­dzi na­prze­ciw po­trze­bom i ocze­ki­wa­niom klien­tów. W na­szych ser­wi­sach we Wło­cław­ku, Ino­wro­cła­wiu i w Sol­cu Ku­jaw­skim je­ste­śmy do dys­po­zy­cji przez ca­łą do­bę, 7 dni w ty­go­dniu. Dzię­ki usłu­dze Ser­wi­s ciężarówek 24h w ra­zie awa­rii je­ste­śmy do­stęp­ni ca­ło­do­bo­wo i za­pew­nia­my na­tych­mia­sto­wą po­moc na dro­dze. Do­kła­da­my wszel­kich sta­rań, by za­pew­nić Pań­stwu naj­wyż­szą ja­kość ob­słu­gi i za­do­wo­le­nie z wy­ko­ny­wa­nych usług ser­wi­so­wych. Nasz serwis pojazdów ciężarowych każ­de­go klien­ta trak­tu­je­ in­dy­wi­du­al­nie. Dba­my o nie­ustan­ny roz­wój i ja­kość wy­ko­ny­wa­nych usług tak, aby za­wsze by­ły na jak naj­wyż­szym po­zio­mie. Za­pra­sza­my do ko­rzy­sta­nia z kom­plek­so­wych usług naprawy świad­czo­nych przez serwis ciężarówek Au­tos Truck Se­rvi­ce.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

warsztat
skrzynia biegów
wulkanizacja koło
mechanika ciężarowe
skrzynia biegów
naprawa skrzynia biegów
naprawa tir
autos truck service
serwis 24 h pomoc pomoc 24h Solec Kujawski pomoc 24h Inowrocław pomoc 24h Włocławek Kierownik Serwisów
KONTAKT SERWIS

SOLEC KUJAWSKI

INOWROCŁAW

GRUDZIĄDZ

WŁOCŁAWEK