Ponad 30 lat na rynku

105 sklepów w 3 krajach

Dostawa 24h

Dba­my rów­nież o 

Dbamy również o wyposażenie warsztatów. W naszej ofercie znaleźć można, między innymi, narzędzia do warsztatu samochodowego, agregaty prądotwórcze, spawarki, zgrzewarki, wypalarki, komputer diagnostyczny dla warsztatów, klimatyzacje, urządzenia do obsługi ogumienia, meble oraz prasy, podnośniki, urządzenia myjące, obrabiarki specjalistyczne, elektronarzędzia, urządzania uzupełniające, a także odzież roboczą.


Wyposażenie serwisów, dzięki nam jest szybkie i proste. Proponujemy produkty renomowanych marek, które wykorzystują nowoczesne rozwiązania technologiczne i techniczne. Odpowiednie zaopatrzenie warsztatów to podstawa, dlatego też nasze produkty są trwałe i profesjonalne, spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. W ofercie sklepów stacjonarnych Autos posiadamy kompleksowe wyposażenie warsztatów. Wśród oferowanych akcesoriów znajdują się narzędzia do warsztatu samochodowego, agregaty prądotwórcze, spawarki, zgrzewarki, wypalarki, komputer diagnostyczny dla warsztatów, klimatyzacje, urządzenia do obsługi ogumienia, meble oraz prasy, podnośniki, urządzenia myjące, obrabiarki specjalistyczne, elektronarzędzia, urządzenia uzupełniające, a także odzież roboczą. Sprzedaż wyposażenia warsztatów naprawiających samochody ciężarowe marek: MAN, DAF, VOLVO, SCANIA, IVECO, RENAULT, MERCEDES, SETRA, BOVA, NEOPLAN, VAN HOOL, SOLARIS, SOLBUS, CASE, DEUTZ FAHR, NEW HOLLAND, JCB, JOHN DEER, CATERPILLAR. W swojej ofercie posiadamy różnorodne wyposażenie do warsztatu samochodowego czy domowego. Proponujemy produkty renomowanych marek, które wykorzystują nowoczesne rozwiązania technologiczne i techniczne. Odpowiednie zaopatrzenie warsztatów to podstawa, dlatego też nasze produkty są trwałe i profesjonalne i spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

wy­po­sa­że­nie warsz­ta­tów. W na­szej ofer­cie zna­leźć moż­na, mię­dzy in­ny­mi, na­rzę­dzia do warsz­ta­tu sa­mo­cho­do­we­go, agre­ga­ty prą­do­twór­cze, spa­war­ki, zgrze­war­ki, wy­pa­lar­ki, kom­pu­ter dia­gno­stycz­ny dla warsz­ta­tów, kli­ma­ty­za­cje, urzą­dze­nia do ob­słu­gi ogu­mie­nia, me­ble oraz pra­sy, pod­no­śni­ki, urzą­dze­nia my­ją­ce, ob­ra­biar­ki spe­cja­li­stycz­ne, elek­tro­na­rzę­dzia, urzą­dza­nia uzu­peł­nia­ją­ce, a tak­że odzież ro­bo­czą.

Wy­po­sa­że­nie ser­wi­sów, dzię­ki nam jest szyb­kie i pro­ste. Pro­po­nu­je­my pro­duk­ty re­no­mo­wa­nych ma­rek, któ­re wy­ko­rzy­stu­ją no­wo­cze­sne roz­wią­za­nia tech­no­lo­gicz­ne i tech­nicz­ne. Od­po­wied­nie za­opa­trze­nie warsz­ta­tów to pod­sta­wa, dla­te­go też na­sze pro­duk­ty są trwa­łe i pro­fe­sjo­nal­ne, speł­nią ocze­ki­wa­nia na­wet naj­bar­dziej wy­ma­ga­ją­cych klien­tów. W ofer­cie skle­pów sta­cjo­nar­nych Au­tos po­sia­da­my kom­plek­so­we wy­po­sa­że­nie warsz­ta­tów. Wśród ofe­ro­wa­nych ak­ce­so­riów znaj­du­ją się na­rzę­dzia do warsz­ta­tu sa­mo­cho­do­we­go, agre­ga­ty prą­do­twór­cze, spa­war­ki, zgrze­war­ki, wy­pa­lar­ki, kom­pu­ter dia­gno­stycz­ny dla warsz­ta­tów, kli­ma­ty­za­cje, urzą­dze­nia do ob­słu­gi ogu­mie­nia, me­ble oraz pra­sy, pod­no­śni­ki, urzą­dze­nia my­ją­ce, ob­ra­biar­ki spe­cja­li­stycz­ne, elek­tro­na­rzę­dzia, urzą­dze­nia uzu­peł­nia­ją­ce, a tak­że odzież ro­bo­czą. Sprze­daż wy­po­sa­że­nia warsz­ta­tów na­pra­wia­ją­cych sa­mo­cho­dy cię­ża­ro­we ma­rek: MAN, DAF, VO­LVO, SCA­NIA, IVE­CO, RE­NAULT, MER­CE­DES, SE­TRA, BO­VA, NEO­PLAN, VAN HO­OL, SO­LA­RIS, SOL­BUS, CA­SE, DEUTZ FAHR, NEW HOL­LAND, JCB, JOHN DE­ER, CA­TER­PIL­LAR. W swo­jej ofer­cie po­sia­da­my róż­no­rod­ne wy­po­sa­że­nie do warsz­ta­tu sa­mo­cho­do­we­go czy do­mo­we­go. Pro­po­nu­je­my pro­duk­ty re­no­mo­wa­nych ma­rek, któ­re wy­ko­rzy­stu­ją no­wo­cze­sne roz­wią­za­nia tech­no­lo­gicz­ne i tech­nicz­ne. Od­po­wied­nie za­opa­trze­nie warsz­ta­tów to pod­sta­wa, dla­te­go też na­sze pro­duk­ty są trwa­łe i pro­fe­sjo­nal­ne i speł­nią ocze­ki­wa­nia na­wet naj­bar­dziej wy­ma­ga­ją­cych klien­tów.