Oddział Jarosław

Z
ADRES

ul. Flisacka 7
37-500 Jarosław

KONTAKT
OTWARTE

pn. - pt. 7:00 - 18:00
sob. 8:00 - 14:00

KIEROWNIK

Łukasz Bytnar
tel: Wyślij e-mail

MASZYNY BUDOWLANE

Mirosław Buksa
tel. +48 571 298 414 Wyślij e-mail

DANE REJESTROWE

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000021284
NIP 953-22-71-460,
Regon 092303424
Kapitał zakładowy: 2.400.000 zł

MAPA DOJAZDU  do Jarosław
TRASA DO ODDZIAŁU
GALERIA
jaroslaw 1
jaroslaw 2
jaroslaw 3
jaroslaw 4
OPIS ODDZIAŁU

Od­dział fir­my Au­tos w Ja­ro­sła­wiu na uli­cy Flisackiej to pla­ców­ka de­dy­ko­wa­na oso­bom, któ­re chcą za­mó­wić czę­ści do ta­kich po­jaz­dów, jak au­to­bu­sy czy też sa­mo­cho­dy cię­ża­ro­we i na­cze­py. Ofe­ru­je­my tak­że peł­ne wy­po­sa­że­nie warsz­ta­tów, jak na przy­kład sprzęt dia­gno­stycz­ny, me­ble oraz pro­fe­sjo­nal­ne na­rzę­dzia warsz­ta­to­we. Od wie­lu lat pro­wa­dzi­my tak­że szko­le­nia dla me­cha­ni­ków z za­kre­su dia­gno­sty­ki, ukła­du ben­zy­no­we­go i nie tyl­ko. Każ­dy znaj­dzie u nas coś dla sie­bie oraz otrzy­ma fa­cho­wą po­moc, gdyż do­świad­cze­nie na ryn­ku zbie­ra­my już od 27 lat.

SŁOWACJA
autos słowacja
CZECHY
autos czechy
KONTAKT SERWIS

WYSZUKIWARKA


Oddziały XLS
Pobierz