Wyposażenie warsztatów

Dbamy również o wyposażenie warsztatów. W naszej ofercie znaleźć można, między innymi, narzędzia do warsztatu samochodowego, agregaty prądotwórcze, spawarki, zgrzewarki, wypalarki, komputer diagnostyczny dla warsztatów, klimatyzacje, urządzenia do obsługi ogumienia, meble oraz prasy, podnośniki, urządzenia myjące, obrabiarki specjalistyczne, elektronarzędzia, urządzania uzupełniające, a także odzież roboczą.

Wyposażenie serwisów, dzięki nam jest szybkie i proste. Proponujemy produkty renomowanych marek, które wykorzystują nowoczesne rozwiązania technologiczne i techniczne. Odpowiednie zaopatrzenie warsztatów to podstawa, dlatego też nasze produkty są trwałe i profesjonalne, spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. W ofercie sklepów stacjonarnych Autos posiadamy kompleksowe wy­po­sa­że­nie warsz­ta­tów. Wśród oferowanych akcesoriów znajdują się na­rzę­dzia do warsz­ta­tu sa­mo­cho­do­we­go, agre­ga­ty prą­do­twór­cze, spa­war­ki, zgrze­war­ki, wy­pa­lar­ki, kom­pu­ter dia­gno­stycz­ny dla warsz­ta­tów, kli­ma­ty­za­cje, urzą­dze­nia do ob­słu­gi ogu­mie­nia, me­ble oraz pra­sy, pod­no­śni­ki, urzą­dze­nia my­ją­ce, ob­ra­biar­ki spe­cja­li­stycz­ne, elek­tro­na­rzę­dzia, urządzenia uzu­peł­nia­ją­ce, a tak­że odzież ro­bo­czą. Sprzedaż wyposażenia warsztatów naprawiających samochody ciężarowe marek: MAN, DAF, VOLVO, SCANIA, IVECO, RENAULT, MERCEDES, SETRA, BOVA, NEOPLAN, VAN HOOL, SOLARIS, SOLBUS, CASE, DEUTZ FAHR, NEW HOLLAND, JCB, JOHN DEER, CATERPILLAR. W swojej ofercie posiadamy różnorodne wy­po­sa­że­nie do warsztatu samochodowego czy domowego. Pro­po­nu­je­my pro­duk­ty re­no­mo­wa­nych ma­rek, któ­re wy­ko­rzy­stu­ją no­wo­cze­sne roz­wią­za­nia tech­no­lo­gicz­ne i tech­nicz­ne. Od­po­wied­nie za­opa­trze­nie warsz­ta­tów to pod­sta­wa, dla­te­go też na­sze pro­duk­ty są trwa­łe i pro­fe­sjo­nal­ne i speł­nią ocze­ki­wa­nia na­wet naj­bar­dziej wy­ma­ga­ją­cych klien­tów.


oleje agregaty prądotwórcze diagnostyka spawarki zgrzewarki wypalarki Zwijadła klimatyzacja urządzenia do ogumienia pneumatyka elektronarzędzia meble warsztatowe narzedzia warsztatowe prasy podnośniki chemia urzadzenia myjące urządzenia uzupełniające szkolenia odzież robocza Index


Kontakt do przedstawicieli
Kierownik PD

Karol Filarski

Kierownik ds. Wyposażenia Warsztatów i Szkoleń

Wyślij e-mail
Kierownik PN

Bartosz Kantorek

Kierownik ds. Wyposażenia Warsztatów i Szkoleń

Wyślij e-mail
Specjalista

Grzegorz Ciesielski

Specjalista ds. Wyposażenia Warsztatów i Szkoleń

Wyślij e-mail
Specjalista

Wojciech Jakubowski

Specjalista ds. Wyposażenia Warsztatów i Szkoleń

Wyślij e-mail
Spe­cja­li­sta

Adam Krakowiecki

Specjalista ds. Wyposażenia Warsztatów

Wyślij e-mail
Spe­cja­li­sta

Leszek Marcinkowski

Specjalista ds. Wyposażenia Warsztatów i Szkoleń

Wyślij e-mail
Specjalista

Mariusz Kogut

Specjalista ds. Wyposażenia Warsztatów i Szkoleń

Wyślij e-mailWyposazenie Warsztatów


Zapraszamy do oddziałów sieci Autos