Wyposażenie warsztatów

Dbamy również o wyposażenie warsztatów. W naszej ofercie znaleźć można, między innymi, narzędzia do warsztatu samochodowego, agregaty prądotwórcze, spawarki, zgrzewarki, wypalarki, komputer diagnostyczny dla warsztatów, klimatyzacje, urządzenia do obsługi ogumienia, meble oraz prasy, podnośniki, urządzenia myjące, obrabiarki specjalistyczne, elektronarzędzia, urządzania uzupełniające, a także odzież roboczą.

Wyposażenie serwisów, dzięki nam jest szybkie i proste. Proponujemy produkty renomowanych marek, które wykorzystują nowoczesne rozwiązania technologiczne i techniczne. Odpowiednie zaopatrzenie warsztatów to podstawa, dlatego też nasze produkty są trwałe i profesjonalne, spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. W ofercie sklepów stacjonarnych Autos posiadamy kompleksowe wy­po­sa­że­nie warsz­ta­tów. Wśród oferowanych akcesoriów znajdują się na­rzę­dzia do warsz­ta­tu sa­mo­cho­do­we­go, agre­ga­ty prą­do­twór­cze, spa­war­ki, zgrze­war­ki, wy­pa­lar­ki, kom­pu­ter dia­gno­stycz­ny dla warsz­ta­tów, kli­ma­ty­za­cje, urzą­dze­nia do ob­słu­gi ogu­mie­nia, me­ble oraz pra­sy, pod­no­śni­ki, urzą­dze­nia my­ją­ce, ob­ra­biar­ki spe­cja­li­stycz­ne, elek­tro­na­rzę­dzia, urządzenia uzu­peł­nia­ją­ce, a tak­że odzież ro­bo­czą. Sprzedaż wyposażenia warsztatów naprawiających samochody ciężarowe marek: MAN, DAF, VOLVO, SCANIA, IVECO, RENAULT, MERCEDES, SETRA, BOVA, NEOPLAN, VAN HOOL, SOLARIS, SOLBUS, CASE, DEUTZ FAHR, NEW HOLLAND, JCB, JOHN DEER, CATERPILLAR. W swojej ofercie posiadamy różnorodne wy­po­sa­że­nie do warsztatu samochodowego czy domowego. Pro­po­nu­je­my pro­duk­ty re­no­mo­wa­nych ma­rek, któ­re wy­ko­rzy­stu­ją no­wo­cze­sne roz­wią­za­nia tech­no­lo­gicz­ne i tech­nicz­ne. Od­po­wied­nie za­opa­trze­nie warsz­ta­tów to pod­sta­wa, dla­te­go też na­sze pro­duk­ty są trwa­łe i pro­fe­sjo­nal­ne i speł­nią ocze­ki­wa­nia na­wet naj­bar­dziej wy­ma­ga­ją­cych klien­tów.


szkolenia oleje agregaty prądotwórcze spawarki zgrzewarki wypalarki diagnostyka klimatyzacja urządzenia do ogumienia pneumatyka narzedzia warsztatowe meble warsztatowe prasy podnośniki urzadzenia myjące urządzenia uzupełniające elektronarzędzia chemia odzież robocza Zwijadła

Zapraszamy do oddziałów sieci Autos: